The Goodbye Shot

What a beautiful venue, the Cincinnati Art Museum.   The goodbye shot.  Shot for Run Shuler Studio.